Bất động sản Quảng Nam khó kỳ vọng vào sóng cuối năm