24hmoney

Giải thích thuật ngữ: Thị giá

Là giá trị mua bán được thực hiện thông qua giao dịch trên thị trường.

Ở thị trường chứng khoán, giá trị khớp lệnh của cổ phiếu X ở một thời điểm cụ thể được xác định là thị giá của cổ phiếu X tại thời điểm đó. Ví dụ cổ phiếu HPG chốt phiên giao dịch ngày 8/5/2019 là 33.150 đ/1cp, tức là thị giá của cổ phiếu HPG tại thời điểm kết thúc phiên giao dịch ngày 8/5/2019 là 33.150 đồng.