Giải thích thuật ngữ: Khớp lệnh liên tục

Là phương thức giao dịch được thực hiện liên tục khi có các lệnh đối ứng được nhập vào hệ thống giao dịch. Nếu thỏa mãn về giá thì lệnh mua có mức giá cao nhất sẽ được khớp với lệnh bán có mức giá thấp nhất đang chờ sẵn.