Giải thích thuật ngữ: Cổ đông lớn

Theo quy định của Luật chứng khoán Việt Nam, cổ đông lớn là cổ đông sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp từ 5% trở lên trong tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của tổ chức phát hành.

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "Cổ đông lớn"