Virus corona có thể gây tổn thất kinh tế 160 tỷ USD