Thỏa thuận giai đoạn 1 “nốt lặng” trong cuộc chiến dài