Người nước ngoài được phép mua nhà ở 16 dự án tại Hà Nội