Lên thành phố trực thuộc Trung ương, BĐS Bắc Ninh được dự báo tăng nhanh nhất cả nước