Bức tranh hiện thực ngành cảng biển thiếu 4 tỷ USD được Thủ tướng chú ý