Bộ XD không biết có sân tập golf trong nhà máy nước sông Đuống?