24hmoney

Giải thích thuật ngữ: Thông quan

Thông quan được hiểu là quá trình xét duyệt hồ sơ, kiểm tra hàng hóa trước khi hàng hóa được Nhập khẩu vào một quốc gia hoặc Xuất khẩu khỏi một quốc gia.