Giải thích thuật ngữ: NIM

Hệ số NIM (viết tắt của tiếng Anh: Net Interest Margin) là sự chênh lệch phần trăm giữa thu nhập lãi và chi phí lãi phải trả của ngân hàng, cho biết hiện các ngân hàng đang thực sự hưởng chênh lệch lãi suất giữa hoạt động huy động và hoạt động đầu tư tín dụng là bao nhiêu.

Cách tính: NIM = Thu nhập lãi thuấn / Tài sản sinh lãi