Giải thích thuật ngữ: Đảo hàng

Là từ dùng để nói đến hành động nhà đầu tư cơ cấu lại danh mục đầu tư trong tài khoản: bán chốt lời hoặc cắt lỗ những mã cổ phiếu đang nắm giữ để lấy tiền mua những mã cổ phiếu khác có khả năng và cơ hội sinh lời cao hơn.

 

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "Đảo hàng"