Giải thích thuật ngữ: Lợi nhuận trước thuế

Là khoản tiền doanh nghiệp kiếm được từ hoạt động kinh doanh hay còn gọi là "lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh" hoặc "thu nhập ròng từ hoạt động". Nó bao gồm tất cả các khoản tiền mà doanh nghiệp thu được trước khi tính vào các chi phí hoạt động và đóng thuế.

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "Lợi nhuận trước thuế"