Giải thích thuật ngữ: Vốn vay

Là vốn mà doanh nghiệp tăng đi vay nhằm phát triển kinh doanh. Vốn vay khác với vốn đầu tư, vốn chủ sở hữu hoặc vốn cổ phần vì người cho vay vốn không trở thành chủ sở hữu của doanh nghiệp. Họ (cá nhân hoặc tổ chức) chỉ là chủ nợ và nhận được tỷ lệ phần trăm dựa trên thỏa thuận với doanh nghiệp. Trong thứ tự trả lợi nhuận, vốn vay được xếp đầu tiên