Giải thích thuật ngữ: Séc

Séc là một chi phiếu được chủ tài khoản phát hành, yêu cầu ngân hàng trích một số tiền từ tài khoản của mình để trả cho người thụ hưởng có tên ghi trên Séc. Khoản tiền này có thể được chi trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Séc được ngân hàng phát hành cho khách hàng mở tài khoản theo yêu cầu.