24hmoney

Giải thích thuật ngữ: Ngân hàng thương mại

Là loại hình ngân hàng được thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 nhằm mục tiêu lợi nhuận.