Giải thích thuật ngữ: Điểm cơ bản

Tương đương với 1/100 của 1%. Điểm cơ bản được dùng phổ biến khi tính lãi suất, các chỉ số cổ phiếu và lợi suất của chứng khoán thu nhập cố định (fixed-income)

Chênh lệch giữa 5.25% và 5.50% là 25 điểm cơ bản. .

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "Điểm cơ bản"