Giải thích thuật ngữ: Điểm cơ bản

Tương đương với 1/100 của 1%. Điểm cơ bản được dùng phổ biến khi tính lãi suất, các chỉ số cổ phiếu và lợi suất của chứng khoán thu nhập cố định (fixed-income)

Chênh lệch giữa 5.25% và 5.50% là 25 điểm cơ bản. .