24hmoney

Giải thích thuật ngữ: Giá chào bán

Là giá do những người đang nắm giữ cổ phiếu đặt lệnh bán và gửi lên sàn nhằm bán 1 cổ phiếu nào đó. Giá bán ứng với một số lượng bán (dư bán) nhất định.

Ví dụ: 

ông A, đặt lệnh bán 1,000 cổ phiếu X ở giá bán 100,000đ/cổ

bà B, đặt lệnh bán 800 cổ phiếu X ở giá bán 100,500đ/cổ

Để lệnh đặt hợp lệ, giá bán cần nằm trong khoảng biên độ giá quy dịnh.

Giá bán ở cả 3 sàn HoSE, HNX, UpCom đều phải nằm trong khoảng biên độ giữa giá trần và giá sàn thì lệnh đặt bán mới hợp lệ.