Giải thích thuật ngữ: Giấy phép xây dựng

Văn bản của cơ quan chức năng (Bộ Xây dựng/Sở Xây dựng) cấp cho nhà đầu tư, cho phép nhà đầu tư tiến hành xây dựng công trình, dự án trên khu vực đã được phê duyệt.