Giải thích thuật ngữ: Tỷ giá kỳ hạn

Là tỷ giá được thỏa thuận từ ngày hôm nay nhưng việc thực hiện thanh toán xảy ra sau đó từ ngày àm việc thứ 3 trở đi.

Tỷ giá kỳ hạn là tỷ giá được xác định vào thời điểm hiện tại (thời điểm ký kết hợp đồng giao dịch) để làm cơ sở cho việc trao đổi tiền tệ tại một thời điểm được ấn định trong tương lai.

Công thức tính: F ( forward rate) = S (spot rate) + P (forward point)

Trong đó: (F : tỷ giá kỳ hạn, S: tỷ gia giao ngay, P: điểm kỳ hạn)

Điểm kỳ hạn sẽ là khoảng chênh lệch giữa tỷ giá kỳ hạn và tỷ giá giao ngay,

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "Tỷ giá kỳ hạn"