Giải thích thuật ngữ: Công bố thông tin

Là việc tổ chức, công ty cổ phần đại chúng phải thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin thông qua 01 người đại diện theo pháp luật hoặc 01 cá nhân là người được ủy quyền công bố thông tin liên quan đến các hoạt động kinh doanh của tổ chức đó.

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "Công bố thông tin"