Giải thích thuật ngữ: Cam kết bảo lãnh

Là văn bản do bên bảo lãnh hoặc bên bảo lãnh đối ứng hoặc bên xác nhận bảo lãnh phát hành theo một trong các hình thức sau: a) Thư bảo lãnh; b) Hợp đồng bảo lãnh. 

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "Cam kết bảo lãnh"