Xuất hiện công cụ mở khóa iCloud miễn phí, cứu sống iPhone 'cục gạch'