Xu hướng người Hàn, Nhật đang chuyển dịch sống về phía Tây Hà Nội