Virus corona có ảnh hưởng đến kinh tế Việt Nam hay không?