Việt Nam sẽ công bố tình trạng khẩn cấp về dịch trong trường hợp nào?