Trường học, hàng không, du lịch ảnh hưởng bởi dịch nCoV