Thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung được dự báo hoàn tất vào năm 2020