Tăng tốc giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài tháng 10, đạt 175 triệu USD