24hmoney
copy link Copy link
copy link Font chữ
copy link Lưu bài
Chu Hồng Phượng

Sửa đổi quy định quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô dôn

Chuyên mục: Pháp luật
Sửa đổi quy định quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô dôn

Quy định cụ thể việc quản lý nhập khẩu, xuất khẩu và tạm nhập tái xuất các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo quy định của Nghị định thư Montreal về các chất làm suy giảm tâng ô-dôn

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tu số 05/2020-TT-BCT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 47/2011/TTLT - BCT-BTNMT ngày 30/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc quản lý nhập khẩu,

Thực hiện Công ước Viên năm 1985 về bảo vệ tầng ô-dôn và Nghị định thư Montreal năm 1987 về các chất làm suy giảm tầng ô-dôn và các văn kiện sửa đổi, bổ sung của Nghị định thư Montreal đã được Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phê chuẩn tham gia.
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 47/2011/ TTLT- BCT - BTNMT ngày 30/12/2011 (Thông tư liên tịch 47).
Thông tư nêu rõ: Điều 1 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch 47. Cụ thể, danh mục các chất HCFC tại Phụ lục I quy định tại điểm a khoản 3 Điều 1 Thông tư liên tịch 47 được thay thế bởi Phụ lục I kèm theo Thông tư này.
Bổ sung điểm c vào sau điểm b khoản 3 Điều 1 Thông tư liên tịch 47 như sau: “Các chất hydrofluorocarbon (trong Thông tư gọi tắt là các chất HFC) thuộc Phụ lục IIa và Phụ lục IIb của Thông tư này.”
Bên cạnh đó, bổ sung Điều 3a vào sau Điều 3 Thông tư liên tịch 47 như sau: Điều 3a. Hạn ngạch nhập khẩu các chất HFC.Lượng hạn ngạch nhập khẩu các chất HFC thuộc Phụ lục IIa và IIb Thông tư này cho từng năm từ ngày 1/1/2020 đến ngày 31/12/2028 được quản lý nhập khẩu theo giấy phép của Bộ Công Thương.
Lượng hạn ngạch nhập khẩu các chất HFC thuộc Phụ lục IIa và Phụ lục IIb Thông tư này từ năm 2023 trở đi sẽ được Bộ Công Thương xác định và công bố theo kết quả bình quân nhập khẩu các năm 2020, 2021, 2022 của các chất HFC cộng với 65 % mức tiêu thụ cơ sở các chất HCFC. Từ năm 2024 đến năm 2028, lượng hạn ngạch nhập khẩu các chất HFC sẽ duy trì với khối lượng không đổi như hạn ngạch năm cơ sở 2023. Số lượng cụ thể hạn ngạch các chất HFC cho từng năm sẽ được công bố và được tính theo lượng CO2 tương đương theo quy định của Ban sửa đổi, bổ sung Kigali thuộc Nghị định thư Montreal.
Tiếp tục bổ sung Điều 4a vào sau Điều 4 Thông tư liên tịch 47: Điều 4a. Thủ tục nhập khẩu các chất HFC
Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu các chất HFC được thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư liên tịch 47, đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 2 Thông tư số 51/2018/TT-BCT. Riêng đơn đăng ký nhập khẩu các chất HFC theo hướng dẫn tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này.
Bổ sung Điều 6a vào sau Điều 6 Thông tư liên tịch 47 như sau: Điều 6a. Thủ tục xuất khẩu các chất HFC theo hạn ngạch.
Cụ thể, Bộ Công Thương cấp Giấy phép xuất khẩu các chất HFC theo hạn ngạch theo Quyết định của các nước thành viên Nghị định thư. Hồ sơ, quy trình cấp phép nhập khẩu được thực hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 9 Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương. Hồ sơ được gửi đến Bộ Công Thương (Cục Xuất nhập khẩu), riêng đơn đăng ký xuất khẩu các chất HFC theo quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư này.”
Bổ sung khoản 3 vào sau khoản 2 Điều 8 Thông tư liên tịch 47 như sau: Thương nhân thực hiện chế độ báo cáo tình hình xuất khẩu, nhập khẩu các chất HFC theo từng quý, năm với hình thức và thời gian báo cáo như quy định đối với các chất HCFC tại khoản 1, khoản 2 Điều 4 Thông tư liên tịch 47 và theo hướng dẫn tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư này.
Đối với Điều 2, bãi bỏ khoản 2 Điều 3 Thông tư Liên tịch 47.
Theo đó, Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 1/5/2020. Trong quá trình thực hiện Thông tư nếu phát sinh vướng mắc, các thương nhân, các tổ chức hoặc cá nhân có luên quan phản ánh bằng văn bản về Bộ Công Thương để xem xét và hướng dẫn.
Lan Anh
Công Thương
Bình luận Bình luận
Chia sẻ Chia sẻ
Quan tâm Quan tâm
Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H. Giấy phép mạng xã hội số 103/GP-BTTTT do BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG cấp ngày 25/03/2019. Chịu trách nhiệm nội dung: Phạm Đình Bằng. Email: support@24hmoney.vn. Hotline: 0979730484