Quốc hội tán thành thêm một ngày nghỉ lễ, không tăng làm thêm giờ