Lợi ích kép khi đưa hộ kinh doanh vào Luật Doanh nghiệp