Kinh tế ban đêm quá hấp dẫn, Việt Nam gấp rút phát triển