Kiểm soát rủi ro, đảm bảo cạnh tranh lành mạnh, thu hút các nhà đầu tư​