Indonesia sẽ xây dựng căn cứ theo dõi diễn biến ở Biển Đông