Hải quan Hải Phòng thu NSNN hơn 60,7 nghìn tỷ đồng