'Cú đánh' của corona: Có doanh nghiệp đã ước tính mất trăm tỉ đồng