Cơ quan Điều tra xác minh: Bà Hứa Thị Phấn vẫn khỏe mạnh bình thường