Bỏ quy định thanh toán bằng vàng phạt 300 triệu đồng