Bộ Giao thông Vận tải muốn sớm di dời ''phố cà phê đường tàu''