Bộ Giáo dục và Đào tạo xin ý kiến Thủ tướng cho phép học sinh tạm thời nghỉ học