Cập nhật STB – MUA - ACBS

Cập nhật STB – MUA - ACBS

Nguồn: ACBS

Ngày phát hành: 07/06/2024

STB - TÍCH CỰC HOÀN THÀNH TRÍCH LẬP TÀI SẢN TỒN ĐỌNG - VCBS

STB - TÍCH CỰC HOÀN THÀNH TRÍCH LẬP TÀI SẢN TỒN ĐỌNG - VCBS

Nguồn: VCBS

Ngày phát hành: 16/05/2024

STB: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 34,000 đồng/cổ phiếu

STB: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 34,000 đồng/cổ phiếu

Nguồn: VietinbankSC

Ngày phát hành: 21/03/2024

Khuyến nghị mua cổ phiếu STB - CTS

Khuyến nghị mua cổ phiếu STB - CTS

Nguồn: CTS

Ngày phát hành: 21/03/2024

Lựa chọn của tuần STB - EVS

Lựa chọn của tuần STB - EVS

Nguồn: EVS

Ngày phát hành: 01/01/2024

STB - Chất lượng tài sản suy giảm trong 3Q2023 - KBSV

STB - Chất lượng tài sản suy giảm trong 3Q2023 - KBSV

Nguồn: KBSV

Ngày phát hành: 18/12/2023

STB_Lợi nhuận tăng tốc_MIRAE

STB_Lợi nhuận tăng tốc_MIRAE

Nguồn: MIRAE

Ngày phát hành: 05/10/2023

Báo cáo cập nhật STB - Tăng tỷ trọng

Báo cáo cập nhật STB - Tăng tỷ trọng

Nguồn: MIRAE

Ngày phát hành: 28/09/2023

STB: Chất lượng tài sản suy giảm trong 2Q2023 - KBSV

STB: Chất lượng tài sản suy giảm trong 2Q2023 - KBSV

Nguồn: KBSV

Ngày phát hành: 19/09/2023

Cuối chặng đường tái cơ cấu - IVS

Cuối chặng đường tái cơ cấu - IVS

Nguồn: IVS

Ngày phát hành: 12/08/2023

Báo cáo cập nhật STB - OUTPERFORM

Báo cáo cập nhật STB - OUTPERFORM

Nguồn: BVSC

Ngày phát hành: 07/08/2023

STB - Tiềm năng tăng trưởng đáng được kỳ vọng

STB - Tiềm năng tăng trưởng đáng được kỳ vọng

Nguồn: SSI

Ngày phát hành: 16/06/2023

STB: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 45,300 đồng/cổ phiếu

STB: Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 45,300 đồng/cổ phiếu

Nguồn: ACBS

Ngày phát hành: 14/06/2023