Giải thích thuật ngữ: Trái phiếu chuyển đổi

Là loại trái phiếu do công ty, tổ chức phát hành mà người mua có quyền đổi lấy một lượng cổ phiếu cụ thể trong công ty phát hành trái phiếu đó.