Giải thích thuật ngữ: Trend

Là xu hướng di chuyển giá trên thị trường (thể hiện bằng đồ thị chỉ số chứng khoán, Forex, vàng, các loại hàng hóa...). Xu hướng di chuyển được xem xét trong phân tích kỹ thuật. Có các xu hướng sau: Xu hướng thị trường gấu (thị trường suy giảm) và xu hướng thị trường bò (thị trường phục hồi).