Giải thích thuật ngữ: Dày vốn

Nói đến những nhà đầu tư có số vốn lớn, có khả năng chia số vốn ra giải ngân mua cổ phiếu nhiều đợt theo tỷ lệ đánh giá mức rủi ro để vừa đảm bảo an toàn vừa có khả năng mang lại hiệu quả tốt khi thị trường biến động lên xuống khó lường. (Phần lớn đó là những nhà đầu tư tổ chức hoặc những cá nhân nhiều tiền).

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "Dày vốn"