Giải thích thuật ngữ: Xử lý nợ xấu

Việc tiến hành các biện pháp để giảm thiểu tỷ lệ nợ xấu một cách hiệu quả như mua bán nợ, tăng mức trích lập dự phòng, chuyển nợ xấu thành cổ phần gắn với tái cấu trúc doanh nghiệp, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, phối hợp chặt chẽ liên ngành, trung ương địa phương, kiểm soát tốt từ khâu cho vay, chứng khoán hóa các khoản nợ khó đòi