Giải thích thuật ngữ: Giá trị thực của vốn điều lệ, vốn được cấp