Giải thích thuật ngữ: Lệnh giới hạn

Lệnh giới hạn (viết tắt là LO): là lệnh mua/bán với giá xác định. Lệnh sẽ được khớp khi giá khớp nhỏ hơn hoặc bằng giá mua (đối với lệnh mua) hoặc giá khớp lớn hơn và bằng giá bán (đối với lệnh bán). Lệnh LO có thể dùng trong cả 3 đợt.Lệnh giới hạn có hiệu lực kể từ khi lệnh được nhà đầu tư nhập vào hệ thống giao dịch cho đến lúc kết thúc ngày giao dịch hoặc cho đến khi lệnh bị nhà đầu tư hủy bỏ. 

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "Lệnh giới hạn"