Giải thích thuật ngữ: Khớp lệnh định kỳ

Là phương thức giao dịch dựa trên cơ sở tập hợp tất cả các lệnh mua và bán trong một khoảng thời gian nhất định, sau đó khi đến giờ chốt giá giao dịch, giá chứng khoán được khớp tại mức giá đảm bảo thực hiện được khối lượng giao dịch là lớn nhất (khối lượng mua và bán nhiều nhất).Khớp lệnh định kỳ được áp dụng để xác định giá mở cửa, giá giữa các phiên  (quy định thời điểm nhất định) và giá đóng cửa.

Thuật ngữ theo lĩnh vực
Bất động sản

Bất động sản

Ngân hàng

Ngân hàng

Tài chính

Tài chính

Chứng khoán

Chứng khoán

Xem bài viết liên quan "Khớp lệnh định kỳ"